วสิษฐ์พลพงศ์ ฐิติรัตน์. 2019. “ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการ ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 7 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/209324.