สิงห์คำโล ศรุดา. 2019. “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 8 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/206581.