ศุภปริญญา รัตนา. 2019. “แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านห้วยยา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 8 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/206569.