สมบูรณ์ชัย สมพร. 2017. “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 8 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/206567.