อิตุพร บรรณรต. 2017. “พฤติกรรมของผู้นำตามความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 8 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/205504.