นริสฺสโร พระปลัดไกรสร. 2016. “สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในงานประติมากรรมธรรมศิลป์ ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 8 (1):PDF. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/205481.