โพชะจา ดร.ชูชีพ, นามณี โผน, และ วิสุทธิ ธีรยุทธ. 2019. “รูปแบบการเจริญสติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/197423.