ฐิตสํวโร พระครูสมุห์วัลลภ, สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ฟองจันทร์, และ สันติทฤษฎีกร ประไพศิริ. 2019. “ความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/197421.