กิตฺติปัญโญ พระชญานันท์, มหาสทฺโท พระวุฒิชัย, ตาละนึก เดชา, และ คงจันทร์ สกุณา. 2019. “การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/197420.