หารุคำจา พัลลภ, จันแรง ผศ.ดร.เทพประวิณ, ฌานสนฺติ พระมหาสันติราษฎร์, และ กิตฺติวชิโร พระมหาศรัญย์วัตร์. 2019. “การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดลำพูน”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/174786.