อินฺทวํโส พระสมุห์อานนท์, สิริบรมธาตุพิทักษ์ พระครู, พุทธอาสน์ พระอำนาจ, และ ลาพิงค์ อุเทน. 2019. “พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/167324.