ภูริวฑฺฒโน พระมหาชลัน. 2018. “การศึกษาวิเคราะห์วิบากกรรมของบุคคลตามที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 9 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/159976.