บุญมาวงษา พระโยธกา. 2018. “วิเคราะห์เรื่องสื่อบุคคลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 9 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/149266.