วิโรจนกิตฺติ พระมหาสกล. 2018. “สัมฤทธิผลของโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 7”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 9 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/148851.