ธรรมวัฒน์ศิริ พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ. 2018. “วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2558”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 6 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/135057.