ฐิตธมฺโม พระพรสุข. 2018. “ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนชีวิตตามทัศนะของจักรกลนิยม กับปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 6 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/134965.