สุทฺธปญฺโญ พระชวนชัย. 2018. “วิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อที่ ปรากฎในวรรณกรรมของโกวเล้ง”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 8 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/133275.