ปั้นเหน่งเพชร ผศ.เยื้อง. 2018. “The Concept of Ugliness in Buddhism”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 9 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/133144.