จนฺทิโก พระครูปลัดณัฐพล. 2018. “กระบวนการสอนของพระพุทธเจ้า”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 9 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/133130.