เมธารักษ์ อ.; ฐิตวิสิทโธ พ. .; วิชัย ว. . วิเคราะห์จริยศาสตร์ในกระบวนการทำสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 12, n. 1, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/249998. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.