โชติโก (แสงทนงค์) พ. .; พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์; จันทร์แรง เ. .; แก้วสุฟอง ส. . การสร้างศรัทธาชาวพุทธผ่านคำสอนในคัมภีร์ธรรมล้านนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 12, n. 1, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/249855. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.