สุเมโธ (เป็งอิ่น) พ. .; ปญฺญาวิชิโร พ. .; จิรธมฺโม พ. . มโนทัศน์ความเป็นบัณฑิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 12, n. 1, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/248381. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.