ทองแปง ร.; จิรธมฺโม พ. .; พรมดี ท. . ศึกษาวิเคราะห์การบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรในเวสสันดรชาดก. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 12, n. 1, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/248101. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.