คำพุฒ ช. .; ศรีคุณ ศ. .; บำรุงกิจ ส. . การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทย. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 12, n. 1, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/247639. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.