ขันทะบุตร ศ.; อ๋องสกุล ส. . คติอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปในพะเยา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 12, n. 1, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/247625. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.