รตนวณฺโณ (ธรรมวัฒน์ศิริ) พ.; พระครูพิพิธสุตาทร; คุภานุมาต ฉ. . วิเคราะห์คติจักรวาลงานพุทธสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 12, n. 1, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/247594. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.