พลอยทำ ฤ. .; ปันธิยะ พ.; รตนวณฺโณ พ.; แก้วสุฟอง ส. แนวทางการสร้างสรรค์พระแผงไม้เชิงพุทธศิลป์ล้านนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 11, n. 2, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246049. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.