ขนฺตยาภรณสิริ พ. .; มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) พ. .; วิชัย ว. .; ชื่นวงศ์ พ. . ศึกษาวิเคราะห์การถวายผ้าทอในพิธีกรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยวนบ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 11, n. 2, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246048. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.