กิตฺติพโล พ. .; พุทธอาสน์ พ. .; โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า) พ. . วิเคราะห์บทบาทในการบำรุงพระพุทธศาสนาของอุบาสกอุบาสิกา: กรณีศึกษา ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง . วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 11, n. 2, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246043. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.