อินต๊ะ เ. .; วิชัย ว. .; สิริเสรีภาพ . ว. .; ชื่นวงศ์ พ. . การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 11, n. 2, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246019. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.