พระครูสุภัทรวชิรานุกูล; ปันธิยะ พ. .; จันทร์แรง เ. .; ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เ. . การประยุกต์ใช้หลักโหราศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 11, n. 2, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245881. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.