มหาวิริโย (ก้อนจา) พ.; นามณี โ. .; พรมดี ท. . ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 11, n. 2, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245866. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.