อติเมโธ พ. .; พระครูประวิตรวรานุยุต; วิชัย ว. .; แก้วสุฟอง ส. . ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษย์ของฌอง ฌาคส์ รุสโซ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 12, n. 1, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245864. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.