ชูตระกูล น.; ลาพิงค์ อ. .; จิรธมฺโม พ. . . แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 11, n. 2, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/243466. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.