ศรีทอง ธ.; โสดาดี บ. . .; พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์; พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์; เอ็นดู พ. . การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 11, n. 2, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/242941. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.