รตนปญฺโญ (สุรินแก้ว) พ.; พรมดี ท.; นามณี โ. . วิเคราะห์คติความเชื่อที่ปรากฏในสื่อสัญลักษณ์ ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 11, n. 2, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/242920. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.