นิ่มตระกูล อ. .; ฐิตฺวิสิทฺโธ พ. . . พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 11, n. 1, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/240615. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.