แก้วตา บ.; วิชัย ว.; ฐานวุฑฺโฒ พ.; . พ.; บุปผาสุข ป. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับหลักความผาสุกทางจิตวิญญาณ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 10, n. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/230051. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.