สิริเดชนนท์ พ.; . พ.; ชยาภินนฺโท พ.; ลุนสำโรง ณ. การเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานผ่านการผลิตสื่อ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 10, n. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/216211. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.