เตชะเบญจรัตน์ ก.; สิริปริยัตยานุศาสก์ พ.; ปุญฺญธโร พ.; โคตรสุโพธิ์ พ.; บุญศรีตัน ป. พุทธจริยธรรมในการประกอบการธุรกิจประกันชีวิต. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 10, n. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215877. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.