เรือนตุ่น ก.; โคตรสุโพธิ์ พ.; ญาณเมธี พ.; วันตา ป.; เยสุวรรณ์ ท. แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนา ของจังหวัดลำปาง. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 10, n. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215843. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.