ศรีปรัชยานนท์ ส.; ปฏิภาณเมธี พ.; อุปสอด อ. กระบวนการสร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 10, n. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215676. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.