ทัพไทย ช.; ปั้นเหน่งเพชร เ.; สิรินฺธโร, ดร พ.; สุรเมธี พ.; แก้วสุฟอง ส. รูปแบบการบูรณาการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 กับหลักโยคศาสตร์. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 10, n. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215547. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.