ขันสำโรง ด. การสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง “อดีตกาล ( Past Tenses )” โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 7, n. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/209794. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.