ผศ.ดร. พ. การสำรวจวิเคราะห์ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 7, n. 2, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/209311. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.