สิงห์คำโล ศ. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 8, n. 1, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/206581. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.