ศุภปริญญา ร. แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านห้วยยา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 8, n. 1, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/206569. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.