นริสฺสโร พ. สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในงานประติมากรรมธรรมศิลป์ ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. PDF, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/205481. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.