ฐิตสํวโร พ.; สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ฟ.; สันติทฤษฎีกร ป. ความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 10, n. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/197421. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.