หารุคำจา พ.; จันแรง ผ.; ฌานสนฺติ พ.; กิตฺติวชิโร พ. การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดลำพูน. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 10, n. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/174786. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.